FONS FEDER I PROGRAMA EDUSI

Des d’Europa s’ha establert, dins el programa de Fons Estructurals (Fons FEDER) per al període 2014-2020, la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament sostenible de les ciutats a través de la redacció d’una EDUSI que harmonitze els seus reptes futurs amb els requisits que des d’Europa s’han establert:

  1. La importància del desenvolupament urbà sostenible i la contribució de les ciutats als objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la Unió Europea.
  2. Que en el període de programació 2014-2020 dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) s’han previst donar suport al desenvolupament d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat en ciutats i àrees urbanes funcionals, això dins del marc definit en l’Acord d’Associació d’Espanya 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea amb data 30 d’octubre de 2014.
  3. Que a aquest fi s’ha destinat més d’un 5% dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional assignats en l’àmbit nacional en l’objectiu inversió en creixement i ocupació, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament (UE) n.º1301 / 2013.
  4. La voluntat de donar continuïtat a l’experiència espanyola derivada del desenvolupament de la Iniciativa Urbana, la Iniciativa Comunitària URBAN i els Projectes Pilots Urbans, els inicis es remunten a principis dels anys 90. Aquesta Estratègia suposa al mateix temps, una oportunitat per cofinançar des dels Fons Europeus, els projectes estratègics per a la ciutat i al seu torn donar solució als principals reptes futurs establerts al Programa 2014-2020.